Over ons

Ontstaan en ontwikkeling

24 oktober 1948 werd op het Gereformeerde Zendingscentrum te Baarn voor het eerst een speciale conferentie gehouden voor predikantsvrouwen van aanstaande zendingspredikanten. Dit groeide uit tot een traditie. Na verloop van tijd werden de conferenties opengesteld voor alle predikantsvrouw.

Omstreeks 1976 werd de verantwoordelijkheid voor de conferenties overgenomen door de afdeling Werkbegeleiding van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
De organisatie en begeleiding van de conferenties werd verzorgd door een werkgroep, bestaande uit enkele predikantsvrouwen, ondersteund door ds. P.Suurmond en ds. J.Thomas van Werkbegeleiding. De leiding was in handen van Nel de Waard, vele jaren lang de drijvende kracht achter de conferenties.
In 1979 kwam de mogelijkheid om samen te werken met Instituut 'Kerk en Wereld' te Driebergen. De hele organisatie, de cursusleiding, accommodatie, spreeksters e.d. werden voortaan verzorgd door K&W, altijd in overleg met de werkgroep. Ook kwamen de conferenties nu in aanmerking voor subsidie van de overheid.
In de loop der jaren kregen de conferenties steeds meer een oecumenisch karakter. Er werden contacten gelegd met de Nederlandse Hervormde Kerk en met de Vrouwen Adviescommissie (VRAC) van de Bond van Nederlandse Predikanten.
De Werkgroep Organisatie Predikantsvrouwenconferenties, die bestond uit 6 à 7 vrouwen van predikanten, gebruikte korte tijd de afkorting WORP.
Op 24 oktober 1998 werd de naam PRISMA geïntroduceerd tijdens een Jubileumdag met als thema: "Sara voor PRISMA, 50 jaar Predikantsvrouwenconferenties."
PRISMA staat voor de veelkleurigheid van de doelgroep. Ook werd het woord 'predikantsvrouwenconferenties' aangepast: "PRISMA, werkgroep voor partners van predikanten".
In maart 1998 was er voor het eerst een themadag waar ook mannelijke partners van predikanten welkom waren. Vanaf 2005 staan de conferenties open voor alle partners van predikanten.
In 2003 moest noodgedwongen afscheid worden genomen van Kerk en Wereld en kwam de werkgroep op 'eigen benen' te staan. Dat betekende voor de werkgroep een omslag van ondersteunend naar geheel zelfstandig functionerend, zowel op organisatorisch als op financieel gebied.
De afdeling Opleidingen en Werkbegeleiding van de PKN wilde meewerken op gebied van adviezen en verschillende praktische zaken.
Dominass Assurantiën bv, die al enige jaren één conferentie per jaar voor hun rekening nam, was bereid tot een vaste jaarlijkse financiële bijdrage. Andere sponsors volgden: van Eijkfonds, Bond van Nederlandse Predikanten, Doopsgezinde Broederschap en Lutheranen.
In oktober 2003 werd de eerste conferentie in eigen beheer gehouden.
Het werd een succes en nog steeds lukt het de werkgroep PRISMA om twee keer per jaar een conferentie te organiseren.


Vorige pagina

Meer informatie?
Neem direct contact op met één van de werkgroepleden.
De e-mailadressen vindt u op de contact pagina

Ga snel naar ...